Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten en/of rechtshandelingen van The Surgical Company B.V. ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32053560, hierna “verkoper”.
 2. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan tenzij de offerte anders vermeld.

Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en de afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is er een geschil tussen partijen waarop artikel 13 van toepassing is.

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem zaken te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en degelijk zijn uitgevoerd in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die door verkoper aan koper ter beschikking zijn gesteld; de prestaties leveren als in de offerte beschreven. Koper is verplicht ontvangen zaken na ontvangst te controleren en zichtbare gebreken binnen twee weken na ontvangst te melden bij gebreke waarvan iedere aanspraak als gevolg van mogelijke gebrekkigheid vervalt.

Artikel 4 Verpakking en verzending

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Alle zaken worden door Verkoper af magazijn geleverd dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten die koper krachtens enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld behoudt verkoper zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de zaken over zodra de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is verkoper gerechtigd de bezorging of verzending van de zaken ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen totdat de koper de zaken heeft betaald of zekerheid heeft gesteld. Koper is aansprakelijk voor door de verkoper geleden schade als gevolg van deze vertraagde aflevering.

Artikel 6 Tijdstip en levering

Verkoper levert de zaken op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn zoals bepaald in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Artikel 7 Overmacht

 1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van de Verkoper liggende omstandigheid waardoor nakoming zonder tekortkoming economisch redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of anderszins redelijkerwijs van verkoper niet kan worden verwacht.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel koper als verkoper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht optreedt terwijl de overeenkomst reeds voor een gedeelte is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds werd geleverd naar de verkoper terug te sturen voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van de zaken niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 8 Garantie

 1. Verkoper stelt zich zowel jegens koper als tegen de afnemers van koper aansprakelijk voor de schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat koper of een afnemer de zaken heeft gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout heeft gemaakt.
 2. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan een en ander ter beoordeling van verkoper.

Artikel 9 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat behalve de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking tevens de kosten van transport en de afleveringskosten binnen Nederland ter plaatse door de Koper aangewezen.
 2. De koper is verplicht de koopprijs binnen de op de factuur vermelde termijn of bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na aflevering te betalen. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is koper de wettelijke rente verschuldigd. Indien koper evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Indien Verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 500,–.

Artikel 10 Wettelijk vereisten

 1. Verkoper waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order moeten worden geleverd in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bedoelde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden wordt de toepassing daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van koper zijn uitgesloten in het bijzonder voor zover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht van verpanding van de vorderingen van verkoper op kopers. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, dan treft zodanige nietigheid slechts die bepaling en blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag ( Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb 1981, 184 en 1986, 61) is op de aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen zulks verklaart.

The Surgical Company BV is een onderdeel van de  The Surgical Company groep: www.tsc-group.com; www.tsc-be.com; www.tsc-nl.com; www.tsc-deutschland.de; www.tsc-fr.com; www.tsc-france.com; endovision.tsc-group.com; www.hemologic.com; www.sensium.co.uk; ptm.tsc-group.com.

The Surgical Company

Bezoekadres:
Beeldschermweg 6 F
3821 AH Amersfoort

Postadres:
Postbus 2582
3800 GC Amersfoort

E-mail: info@tsc-nl.com
Tel: +31 (0)33 456 78 28